نقش زنبور درمانی در درمان بیماریها

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

زنبور عسل و تو ليد ات ن

زنبور درما ني بهتر ين راه پيشگيري ودرمان قطعي بيماريها ... با سي سا ل  تجر به  سلامت شما را با اين روش تضمين مي کنم

تما س تلفني بمنظور  در يا فت اطلا عات از اصو ل در مان با روش زنبور در ماني 09139416483

 اطمينا ن داشته با شيد اگر تا كنون از ديگر را ه  هاي در ماني به نتيجه مطلو ب نر سيده ايد با زنبور در ماني بطور قطع و يقين سلامت خو د را با ز خوا هيد يا فت


در را بطه با مشكلا ت جنسي  ...كه سا لها از آن رنج ميبر يد با زنبور درما ني به  در مان واقعي آن بپر دازيد .

 

  زنبور در ماني  آ ثر : نيلا خيسما تو لينا

  نا شر : نشر نصوح 09133119240

  متر جمان : مهندس مظا هر سيدي و دكتر احمد چيت سا ز

  زنبور در ماني بهترين مسير در ما ني طبيعي و مطمئن

                                                                                            

جديد تر ين کتا ب  تر جمه شده  که بو سيله اسا تيد محترم جناب  مهندس سيد مظا هر سيدي و دکتر احمد چيت ساز

تر جمه شده است  ...که خد مت بسيار شا يا ني به اير انيا ن بوده  و در نو ع خود از جهت مطلب و تر جمه کم نظير است

بنده بر حسب نو ع فعا ليتم در اين زمينه  تا ئيد مي نما يم ..مطا لب مند رج در اين کتاب بسيار سو د مند و با عث با لا رفتن

سطح آگا هي عمو مي شده و ما را از قدرت بي نظير الهي که در وجود اين حشره مفيد گذاشته شده است آگا ه مي سا زد

لذا وظيفه خود ميدانم  چکيده اي از مطا لب را در اين وب نصب تا علاقمندان با تهيه و مطا لعه کا مل اين کتاب به تو انمندي

زنبور در ماني واقف و با اصو ل صحيح  ( نه خود در ما ني)  اقدام نما يند.

اين کتاب از انتشا رات نشر نصو ح  9133119240  مي با شد

 

در اين كتا ب مي خو انيد
بيما ر ي هاي معده اي -روده اي ....بيمار ي هاي قلب و عر وق...بيما ريهاي جنسي مر دان...بيما ريهاي مجار ي ادراري
بيما ريهاي اعصاب ...بيما ريها ي ريه ...بيما ريهاي زنان...بيما ريهاي كو دكان ...بيما ريهاي گوش وحلق وبيني...بيما ريهاي غدد درون ريز
بيما ر يهاي مفا صل...بيمار يهاي پوست...زيبا سا زي...نتيجه گيري...اجزا ء مخلو ط ها ...منا بع
ضمنا ا سا تيد محترم
دكتر آر مان احمد زا ده بخش بيمار يها ي مفا صل
دكتر ذبيح ا. شا همرادي بخش بيما ريهاي پوست
دكتر نظا م الدين  بر جيس بخش بيما ر يهاي گو ش حلق و بيني
دكتر شيوا صير فيا نپور بخش بيما ريهاي مجا ري ادراري
دكتر سيد مهدي احمدي بخش بيما ريهاي زنان و مردان
در تر جمه بخش هاي تخصصي كتا ب (زنبور درماني) همكاري و زير نظر ايشان انجام شده است
اثرات سم در قسمت هاي مختلف بدن  از كتاب زنبور درماني ( نيلا خيسما  تو لينا)
دستگا ه عصبي
زهر زنبور  با عث ايجا د آ ثا ر زير روي دستگاه عصبي مي گردد
در مقدار كم اثر تحر يكي و در مقدار زيا د اثر آرام بخشدارد.
بطور مقطعي با عث كا هش درد مي شود.
فعا ليت ها ي ضد تشنجي را افزا يش مي دهد .
با عث بهبود شر ايط رواني حا فظه و خواب مي شود.
با عث كا هش اعتيا د به الكل و نيكو تين مي شود.
با عث بهبود گر دش خون مغز مي شود.
تو رم مغزي را كا هش ميد هد.
 
به همين دلا يل بيما ران( M S) كه اكثر ا به دلا يل رو حي و رواني به تدريج  مورد حمله سيستم داخلي خود قرار مي گيرند و قا در به تنظيم
شرايط روحي رواني خود نمي شوند از طريق سم زنبور ( و شرا يط جا نبي ديگر ) در مان مي گر دنند.
(نويسنده وبلا گ) 
دستگاه قلبي - عر وقي
زهر زنبور بر اين سيستم داراي اثرات زير است:
گشاد كننده عر وق
جلو گيري از لخته شدن خون
جلو گير ي از انبا شتگي يا خته ها ي خون
محر ك قلب
رقيق كر دن خون رگ ها و كا هش فشا ر خون
جلو گيري از آ ريتمي
افزايش گر دش خون
اثر ضد كم خوني با افز ايش ميزان همو گلو بو لين و تعداد گلبول هاي قر مز
                                                                  د ستگاه تنفس
زهر زنبور  با عث اثرات زير روي اين دستگاه مي شود :
گشا د كر دن نا يژ ه ها
خلط زدا ئي
خلط آ وري
د ستگاه گو ارش
زهر زنبور  روي اين دستگاه دار اي اثرات زير است :
افز ايش حر كا ت دودي معده و روده
با عث تحر يك تو ليد آ نزيم  ها.شيره معده و ضفرا
بعنوان ضد زخم عمل مي كند
اثرات ضد اسپا سمي روي دستگاه گو ارش
تحر يك فعا ليت كبد
 
سيستم غدد درون ريز
 
زهر زنبور عسل با عث بهبود فعا ليت هاي زير در اين دستگاه مي گر دد.
 
تو ليد کور تيکو استر وئيد ها تو سط غدد آ در نا ل ( فو ق کليوي)
 
عا دي کر دن فعا ليت غد ه ي  تير وئيد و غدد جنسي
 
کا هش قند خون
 
اثرات ضد التها بي
 
کا هش گر فتگي بيني  وسينه
 
تحر يک دستگاه ايمني
 
محا فظت کننده در برابر پر تو ها ي راديو اکتيو
 
اثر ضد با کتر يا ئي دارد
 
اثر حل کنند گي دارد
 
عا دي کر دن سو خت و سا ز
 
اثرات ضد حسا سيت دارد
 
 
+ نوشته شده در  2010/4/3ساعت 20  توسط روح اله ارجمندی - مهندس میترا ارجمندی  |